SOT101 (dříve SO-C101)

Přípravek SOT101 (dříve SO-C101) (RLI-15) na bázi interleukinu IL-15 je vyvíjený ve spolupráci se sesterskou společností Cytune Pharma. Přípravek byl navržen a optimalizován tak, aby jeho imunoterapeutické využití nebylo zatíženo problémy, které limitují ostatní imunoterapeutické přístupy využívající interleukiny IL-2 a IL-15:

  1. Specificita k cytotoxickým T buňkám a NK buňkám může zlepšit bezpečnost a účinnost: přípravek SOT101 (dříve SO-C101) je navržen tak, aby se selektivně vázal pouze na cytotoxické T buňky a NK buňky a nestimuloval jiné buněčné typy, které jsou spojovány s nežádoucími vedlejšími účinky.
  2. Optimalizovaný poločas působení zvyšuje účinnost přípravku tím, že omezuje vyčerpání efektu cytotoxických T buněk: farmakokinetické vlastnosti přípravku SOT101 (dříve SO-C101) umožňují pomocí pulsů regulujících koncentraci cytokinů optimálně mobilizovat cytotoxické T buňky a NK buňky, aniž by docházelo k jejich vyčerpání stálou stimulací.

Přípravek SOT101 (dříve SO-C101) prokázal v preklinickém testování v různých nádorových modelech silný účinek ve prospěch prodloužené doby přežití a zmenšování nádoru a potvrdil svůj příznivý toxikologický profil. Rovněž prokázal svůj potenciál v kombinaci s inhibitory kontrolních bodů imunitního systému (checkpoint inhibitory) a monoklonálními protilátkami ADCC.

SOTIO je zadavatelem klinické studie fáze I/Ib probíhající v prestižních klinických centrech v USA a Evropě, která hodnotí bezpečnost a předběžnou účinnost přípravku SOT101 (dříve SO-C101) jak v monoterapii, tak v kombinaci s pembrolizumabem u vybraných pacientů s pokročilým nádorovým onemocněním. Více informací o probíhající studii naleznete zde. Za klinický vývoj přípravku SOT101 (dříve SO-C101) je zodpovědná společnost Cytune Pharma.